Tyto obchodní podmínky upravují obchodní vztahy mezi provozovatelem e-shopu, 
 
Vojtěchem Havlovcem se sídlem Kpt. Stránského 979/15, Praha 9, 198 00, 
 
 IČO: 872 967 48, podnikající na základě povolení Živnostenského úřadu pro Prahu 14, 
 
č.j. UMCP14-ŽO/10/4050/TOH/3 ze dne 1.4.2014 bankovní spojení 
 
(číslo účtu): 670100-2208677052/6210(Mbank) jako prodávajícím (dále jen 
 
„prodávající“) a kupující na straně druhé (dále jen „kupující“), a uplatní se pro nabídku, 
 
prodej a dodávku zboží dle výběru v internetovém obchodu na adrese www.ingezhorshop.cz 
 
e-mailová adresa ingezhor@ingezhor.cz (dále jen „Obchodní podmínky“). 
 
 
 
1. Všeobecná ustanovení
 
1.1 Vymezení pojmů 
 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 
 
 
 
 Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo 
 
mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo 
 
s ním jinak jedná. 
 
 
 
 Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost 
 
výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak 
 
soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany 
 
spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, 
 
výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě 
 
osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 
 
 
 
1.2. Obchodní podmínky ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy a dále blíže 
 
upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při realizaci nákupu zboží 
 
prostřednictvím internetového obchodu. 
 
 
 
1.3. Kromě Obchodních podmínek se řídí právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím 
 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 
 
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
1.5. Odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s Obchodními 
 
podmínkami ve znění platném v den odeslání objednávky, bez výhrad akceptuje veškerá 
 
jejich ustanovení a jeho objednávka se tímto okamžikem stává závaznou pro obě strany. 
 
1.6. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce 
 
prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních 
 
názvů, firemních log, aj. prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů. 
 
1.7. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny 
 
výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České 
 
republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího 
 
překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v 
 
českém jazyce. 
 
 
 
2. Sdělení před uzavřením smlouvy 
 
Prodávající sděluje, že 
 
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. 
 
internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, prodávající si 
 
neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy), 
 
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího 
 
c) prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, 
 
d) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny jako konečné, 
 
prodávající není plátcem DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, 
 
e) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy 
 
odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o 
 
- kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, 
 
- smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne 
 
převzetí poslední dodávky zboží, 
 
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího, příp. odesláním 
 
dokumentu s důvodem vrácení a s připojeným vlastnoručním podpisem 
 
f) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: 
 
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických 
 
důvodů jej není možné vrátit, 
 
- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud porušil jejich původní obal, 
 
g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením 
 
zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, 
 
náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu 
 
obvyklou poštovní cestou; 
 
h) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu 
 
prodávajícího po dobu dvou let a na vyžádání kupujícího umožní spotřebiteli k ní přístup 
 
zasláním na požadovanou elektronickou nebo korespondenční adresu. 
 
 
 
3. Objednávání – smlouva 
 
 
 
3.1. Zboží z internetového obchodu lze objednat z katalogu na internetové adrese 
 
www.ingezhor.cz. Objednávku je možné učinit vložením do nákupního košíku 
 
prostřednictvím webového rozhraní. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je 
 
vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Kupující je ve vlastním 
 
zájmu povinen uvádět přesné a pravdivé kontaktní údaje. Než kupující závazně potvrdí 
 
objednávku, má kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, 
 
tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. 
 
 
 
3.2. Kupující je povinen v objednávce uvést tyto údaje: 
 
a) jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo 
 
jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby,
 
b) přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. 
 
ulici, město, PSČ, příp. stát, 
 
c) IČO objednatele, je-li podnikatelem, 
 
d) přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), 
 
e) počet kusů, barvu, materiál a velikost objednaného zboží, 
 
f) způsob doručení, 
 
g) platební metodu. 
 
 
 
3.3. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je prodávající 
 
oprávněn odmítnout nebo vrátit kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu 
 
přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako 
 
by nebyla nikdy doručena. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli kupujícího kontaktovat 
 
za účelem ověření objednávky. Odmítne-li následně kupující objednávku požadovaným 
 
způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. 
 
 
 
3.4. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a 
 
způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícím, za případné chyby při přenosu dat 
 
prodávající nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí 
 
kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadaný email. Automaticky 
 
vygenerovanou odpověď na zaslanou objednávku nelze považovat za závazné potvrzení 
 
objednávky ze strany prodávajícího, jedná se pouze o potvrzení doručení objednávky. 
 
 
 
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem 
 
koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme 
 
a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. 
 
Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem 
 
teprve úplným zaplacením kupní ceny. 
 
 
 
Prodávající odevzdá kupujícímu věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní 
 
kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou. 
 
 
 
Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v 
 
místě plnění a včas mu to oznámí. 
 
 
 
Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k 
 
přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči 
 
dopravci, prodávající odevzdá věc kupujícímu až jakmile mu věc předá dopravce. 
 
 
 
Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a 
 
provedení. 
 
 
 
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-
li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří 
 
prodávající věc pro přepravu. 
 
 
 
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady 
 
v dokladech nutných pro užívání věci.
 
 
 
Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí 
 
škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá 
 
vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti 
 
 
 
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci 
 
a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. 
 
 
 
Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li 
 
kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. 
 
 
 
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na 
 
jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své 
 
povinnosti. 
 
 
 
Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím 
 
upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu 
 
poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s 
 
placením, kterým je předání věci podmíněno. 
 
 
 
4. Zrušení objednávky 
 
 
 
4.1. Kupující může zrušit nebo změnit objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím 
 
závazným potvrzením. 
 
4.2. Pokud si kupující nepřevezme objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky 
 
(akceptované prodávajícím), nese ke své tíži vzniklé náklady s doručením tohoto zboží 
 
(dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu 
 
rozporu s kupní smlouvou. 
 
4.3. Zboží, které si kupující neodebral ani po opětovném kontaktování prodávajícího 
 
může prodávající dle svého uvážení dále využít, zejména jej může darovat nebo prodat 
 
třetím osobám. Tímto ustanovením není dotčeno právo prodávajícího vymáhat na 
 
původním kupujícím náklady vztahující se k neodebrané objednávce. 
 
 
 
5. Odstoupení od smlouvy 
 
 
 
Odstoupení od smlouvy spotřebitelem 
 
Spotřebitel(kupující) má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle 
 
věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o 
 
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, 
 
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode 
 
dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo 
 
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí 
 
první dodávky zboží. 
 
 Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese: Kpt.Stránského 979/15, Praha 
 
9, 198 00 nebo e-mailem na ingezhor@ingezhor.cz , přičemž toto odstoupení musí zaslat 
 
na adresu sídla prodávajícího, příp. odesláním dokumentu s důvodem vrácení a 
 
s připojeným vlastnoručním podpisem. 
 
 Odstoupí-li spotřebitel (kupující) od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez 
 
zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které 
 
od prodávajícího obdržel, a to na své náklady. 
 
 Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně 
 
originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 
 
 Rozhodne-li se spotřebitel(kupující) pro odstoupení v uvedené lhůtě, 
 
doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícímu 
 
spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní 
 
smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního 
 
účtu. 
 
 Spotřebitel(kupující) odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, 
 
které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s 
 
ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 
 
 Odstoupí-li spotřebitel(kupující) od smlouvy, prodávající však není povinen vrátit 
 
přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo 
 
prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 
 
Odstoupení v ostatních případech 
 
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc 
 
vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, 
 
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, 
 
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady, 
 
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo 
 
opomenutím, nebo 
 
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li 
 
věc při obvyklém použití; 
 
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. 
 
6. Ceny a způsob platby 
 
 
 
6.1. Ceny uvedené na stránkách www.ingezhor.cz, ceny zboží a služeb jsou na webu 
 
provozovaném prodávajícím uváděny jako konečné, prodávající není plátcem DPH, a jsou 
 
platné v okamžiku objednání. Pokud dojde mezi odesláním objednávky a jejím vyřízením 
 
ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce. 
 
 
 
6.2. Zboží lze uhradit platbou v hotovosti na dobírku prostřednictvím pošty. K ceně zboží 
 
je připočítána cena poštovného, balného a poplatek za dobírku. 
 
 
 
6.3. Faktura vystavená na základě objednávky je současně daňovým dokladem. 
 
6.64 Slevy a akční nabídky platí výhradně po určenou dobu a při splnění podmínek ke 
 
každé jednotlivé akci. Podmínky a doba trvání slev/akcí jsou uvedeny na stránkách 
 
www.ingezhor.cz 
 
7. Dodací podmínky 
 
7.1. V současné době funguje pouze dodávka zboží v rámci území České a Slovenské 
 
republiky. Zásilky do jiných zemí jsme ochotni vyřídit na základě osobní dohody. 
 
 
 
7.2. Dodací lhůta počíná běžet dnem potvrzení objednávky. Zboží bude vyexpedováno v 
 
závislosti na dostupnosti skladem, druhu a množství zboží ve lhůtě bez zbytečného 
 
odkladu, maximálně však do 14 dnů od potvrzení objednávky. Rychlost skutečného 
 
zpracování a vyřízení objednávky však závisí také od okamžiku převzetí zboží 
 
dopravcem. 
 
 
 
7.3. Zboží bude zasláno prostřednictvím České pošty, a.s. na kontaktní adresu, kterou 
 
kupující uvede v objednávce. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a daňový doklad. 
 
 
 
7.4. Při převzetí zboží od dopravce doporučujeme balík ihned zkontrolovat. Pokud je 
 
zboží viditelně poškozeno nebo dodáno s poškozeným obalem, kupující má možnost 
 
sepsat protokol o poškození zásilky s dopravcem, neboť prodávající za vady způsobené 
 
přepravou neodpovídá. Kupující není povinen poškozené zboží od dopravce přebrat, 
 
zároveň však musí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu sdělit prodávajícímu písemně 
 
(e-mail se rovněž považuje za písemnou formu), a to nejpozději do 3 dnů od převzetí 
 
zboží. Na pozdější reklamace z důvodu viditelného mechanického poškození zásilky 
 
nebude brán zřetel. 
 
 
 
7.5. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou 
 
zkázu, poškození či ztrátu zboží. 
 
 
 
8. Záruční doba a reklamace 
 
 
 
8.1. Odpovědnost prodávajícího 
 
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající 
 
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, 
 
a) má věc vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na 
 
povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
 
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc 
 
tohoto druhu obvykle používá, 
 
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
 
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
 
 
 
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již 
 
při převzetí. 
 
 
 
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 
 
dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká: 
 
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, 
 
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, 
 
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla 
 
při převzetí kupujícím, nebo 
 
d) vyplývá-li to z povahy věci. 
 
 
 
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že 
 
věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 
 
 
 
8.2. Podstatné porušení smlouvy 
 
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo 
 
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud 
 
to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti 
 
věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od 
 
smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit 
 
bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady; 
 
b) na odstranění vady opravou věci, 
 
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 
 
d) odstoupit od smlouvy. 
 
 
 
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez 
 
zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez 
 
souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako 
 
neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, 
 
že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z 
 
kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má 
 
práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže. 
 
 
 
Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat 
 
novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že 
 
prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli 
 
působilo značné obtíže 
 
 
 
8.3. Nepodstatné porušení smlouvy 
 
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění 
 
vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 
 
 
 
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může 
 
prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu. Jiné vady může prodávající odstranit 
 
podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. 
 
 
 
Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující 
 
požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
 
nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. 
 
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné 
 
vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro 
 
větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. 
 
 
 
Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. 
 
 
 
Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a 
 
dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou 
 
vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující 
 
mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. 
 
 
 
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k 
 
použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení 
 
záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být 
 
poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) 
 
zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného 
 
používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů 
 
z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou 
 
nebo jiného nesprávného zásahu. Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou 
 
nešetrným či násilným zacházením, neodbornou manipulací ze strany kupujícího nebo 
 
třetí osoby, nebo postupem v rozporu s uživatelským návodem. Záruka se rovněž 
 
nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu 
 
výrobku, závady vzniklé působením živlů, nadměrným zatěžováním apod.
 
 
 
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci 
 
na kupujícího vnější událost. 
 
8.4. Záruční doba počíná běžet ode dne dojití věci do místa určení a činí 24 měsíců, 
 
pokud není u výrobku uvedeno jinak. Kupující poskytuje záruku za to, že zboží je ve 
 
shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad, že má odpovídající jakost a užitné 
 
vlastnosti smlouvou požadované, popisované v nabídce, že odpovídá požadavkům 
 
právních předpisů a že je dodáno v odpovídajícím množství, míře, nebo hmotnosti s 
 
veškerým příslušenstvím. V případě, že věc není v souladu s kupní smlouvou, jedná se o 
 
rozpor s kupní smlouvou. 
 
 
 
 
 
8.5. 
 
Postup při reklamaci 
 
 
 
a) kupující může uplatnit reklamaci: 
 
 
 
1. písemně, na adrese: Kpt.Stránského 979/15, Praha 9-Černý Most, 198 00 
 
2. e-mailem, na adrese: ingezhor@ingezhor.cz 
 
 
 
b) Řádná reklamace je možná pouze při zaslání nákupního dokladu na email 
 
ingezhor@ingezhor.cz tj. elektronické faktury. 
 
Reklamační zpráva musí obsahovat datum dodání zboží, druh výrobku, dodané množství, 
 
popis závady, kontaktní údaje reklamujícího a návrh způsobu řešení. Bez předložení 
 
nákupního dokladu zahájí prodávající reklamační řízení, jen pokud kupující jiným 
 
věrohodným způsobem doloží resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil 
 
prostřednictvím portálu www.ingezhor.cz 
 
 
 
8.6. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v co nejkratší možné době, nejpozději do 
 
 30 ti dnů od jejího vzniku. 
 
 
 
8.7. Po uplynutí 24 měsíců od počátku záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za 
 
vady zboží, které nebyly v této lhůtě kupujícím uplatněny. 
 
Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co 
 
je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem 
 
bezprostředně po přijetí reklamace; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, 
 
včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění 
 
zamítnutí reklamace. 
 
 
 
Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při 
 
odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných 
 
práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení 
 
reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V 
 
případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu 
 
nákladů k tomuto odstoupení. 
 
 
 
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V 
 
případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v 
 
zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu 
 
od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po 
 
uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc 
 
převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu. 
 
 
 
Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď 
 
telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po 
 
vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. 
 
 
 
Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě 
 
kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným 
 
cestovním pasem. 
 
 
 
9. Ochrana osobních údajů 
 
 
 
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k 
 
uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou 
 
jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí 
 
či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). 
 
Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem 
 
splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, 
 
zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se 
 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. 
 
Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních 
 
údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové 
 
účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, sms), a to až do doby jeho 
 
písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu 
 
Kpt.Stránského 979/15, Praha 9, 198 00. Za písemné vyjádření se v tomto případě 
 
považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a 
 
právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva 
 
požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto 
 
údajům. 
 
 
 
10. Závěrečná ustanovení
 
 
 
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a jsou platné a účinné od 
 
26,1.2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez 
 
předchozího upozornění.